Přijďte se školní skupinou na animační programy (nabídka v levém menu), a také na komentované prohlídky výstav (20 Kč/žák).

 • Cena vstupného je 40 Kč na žáka, doprovod má vstup zdarma. Programy objednávejte na skoly@agamgallery.cz.
 • Návštěvu lze domluvit i na čtvrtky, kdy je v Adam Gallery zavírací den. 
 • Při přípravě konkrétního animačního programu se nebráníme spolupráci s pedagogy a jsme po dohodě ochotni vytvářet „program na míru".
 • O programu výstav a galerijních animací vám budeme rádi zasílat pravidelně podrobné informace (v případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu skoly@adamgallery.cz).

Kontakt: Hana Sakmarová

email: skoly@adamgallery.cz

tel.: 603 884 817

Desatero proč přijít s žáky do galerie

 1. Vzdělávání v galerii doplňuje to školní o jedinečné podněty, zkušenosti a rozvíjí schopnosti a dovednosti uplatnitelné ve všech aspektech života.

 2. Děti mají možnost zkoumat svět skrze umění, tedy z jedinečné perspektivy.

 3. Propojení teoretických znalostí ze školní výuky s reálnými, autentickými objekty a příklady zefektivňuje učení.

 4. Návštěva galerie umožňuje podněcovat fantazii, zvídavost, emoce dětí a zájem o učení.

 5. Při výukových programech je čas pro aktivní zapojení všech zúčastněných, prostor pro prožitek, hru a zábavu.  Díky využívání různých přístupů a metod je učení v galerii vstřícné k žákům s různými potřebami.

 6. V rámci programů je rozvíjena vnímavost dětí, nezávislé, tvůrčí a kritické myšlení, schopnost reflexe, utváření názoru.

 7. Umělecké dílo je podnětem k dialogu, děti jsou vedeny k respektování postojů ostatních.

 8. Programy jsou stavěné jak na samostatnosti, tak vzájemné kooperaci.

 9. V rámci programů je kladen důraz na všestranný rozvoj osobnosti kladením cílů z oblasti kognitivní, afektivní, sociální i psychomotorické.

 10. Nové situace a prostředí pomáhají pedagogům dozvědět se nové informace o svých žácích.

Nabídka vzdělávacích programů

Ústředním bodem programů je žák a jeho aktivní poznávání, prožívání a reflexe uměleckého díla v kontextu světa kolem nás. Namísto předávání definitivních poznatků a interpretací je tedy upřednostňováno vhodnými podněty rozvíjet dialog, vést děti k vlastnímu objevování a konstrukci poznatků o umění, konkrétním díle, jeho vzniku, autorovi, přesahů do různých oblastí vlastního života. Žáci jsou vedeny k prožití momentů, kdy se každému individuálně ozřejmí významy a smysl díla v síti jeho dosavadních zkušeností a chápání světa kolem sebe.  K tomuto cíli vede cesta skrze různé, v závislosti na díle adekvátně volené činnosti: hry, diskuse, práce s texty, výtvarné, literární, dramatické, hudebně – pohybové a další aktivity. Všemi je však směřováno k intenzivnímu prožitku, který v rámci reflexe pomáhá upevnit a uchovat poznání.