Přejít k obsahu

Tomáš Císařovský

Termín: 15. 2. - 16. 6. 2013

Společná výstava Tomáše Císařovského a Eriky Bornové ve Wannieck Gallery v Brně je do jisté míry unikátní. V podstatě poprvé se umělci-manželé setkávají při faktické retrospektivě své dosavadní tvorby. Alespoň v případě Tomáše Císařovského to platí určitě. Ve velkorysých prostorách Wannieck Gallery je u Tomáše dotaženo do konce představení díla, které bylo před několika lety otevřeno v prostorách Východočeské galerie v Pardubicích. A tvorba jeho ženy Eriky jen potvrzuje, právě z hlediska objektu či sochy, její oprávněnost a velkorysost.

Tomáš Císařovský (1962) představuje jednoho z klíčových hráčů generace 80. let 20. století na poli české malby. Od dob studií na AVU v Praze se postupně vyvíjí jeho osobitý styl a rukopis, kterým se od počátku zařazuje k významným tvůrcům své generace. Od někdy až surrealisticky citěných obrazů z let 1986 až 1987 se postupně dostává ke svému stylu malby, který se, zřejmě poprvé, naplno prosazuje v cyklu "Deník dědečka legionáře" z let 1988 až 1989. Na „momentkách" mapujících dědečkovo putování do vlasti, se naplno prosazuje jasné zobrazení scény, kdy malíř opouští surrealistické tendence a ve zjednodušené formě podává a představuje důležité okamžiky, které cestu provázely. Ať už se jedná o zeměpisné reálie (Sumatra), nebo třeba exotická zvířata. V každém případě, poprvé je v tomto cyklu představen Císařovského svět v charakteristicky nezatížené podobě.

Ta se ještě výrazněji projevuje v Masarykovském cyklu z roku 1989, kdy, v často ztemnělé barevné škále, je představen Prezident – Osvoboditel, aniž ovšem dochází k jakémukoli patetismu nebo unylé nadsázce. Císařovský zobrazuje Masaryka s humorem a nadhledem a tím se vyhýbá nutné oficialitě nebo oficiálnosti, k níž by zobrazování prezidenta Masaryka jinak vedlo.

Nemá smysl, abych rozebíral jednotlivé cykly Císařovského tvorby, které jsou na výstavě představeny. Lze obecně říci, že způsob malby i její výraz, ke kterým Císařovský dospívá už ve svých raných cyklech, je dále rozvíjen a variován, jak se v jejich plánech projevují stále nové zážitky a zkušenosti. Proto jen připomínka změny výrazu a třeba i barevnosti, k níž dochází po pobytech v Latinské Americe nebo třeba na Tahity. Je přitom signifikantní, že varianty projevu se samozřejmě netýkají jen výrazu a barev, ale ruku v ruce se změnou témat (i když základní tematický a motivický rejstřík je samozřejmě dán) profilují a předkládají divákovi zcela nový obraz zobrazovaného, který sice vychází z reality a realismu, přesto ale posouvá zobrazované scény do zvláštního, podle mě někdy až snového světa. I když s tímto závěrem zřejmě nebude každý souhlasit

Zcela svébytným odvětvím Císařovského tvorby jsou pak akvarely. Upřímně řečeno, Císařovského práce na papíře představují, alespoň podle mého názoru, pravděpodobně jeden z vrcholů současné české produkce v této oblasti. A jsem velmi rád, že právě akvarely tvoří jeden z pilířů výstavy. Vedle průřezu dosavadním dílem a spolu s nejnovějšími pracemi tak dotvářejí ucelený obraz dosavadní cesty, kterou autor za 25 let své činnosti urazil.

Zatímco Tomáš Císařovský vystavuje svoje obrazy v hlavní výstavní prostoře Wannieck Gallery, Erika Bornová využívá svébytný prostor, který nabízí Galerie Na mostě. Na jeřábovém mostě, který prochází celou galerií a, byť s jistým odstupem, koreluje s hlavní výstavní plochou, tak vzniká zajímavý dialog mezi Císařovského obrazy na straně jedné a plastikami, které jsou v Galerii Na mostě představen

V případě Eriky Bornové se ovšem o retrospektivu v pravém slova smyslu nejedná. To prostory Galerie Na mostě ani neumožňuje. Spíše je to jakési ohlédnutí za dosavadní tvorbou, vybrané ukázky uměleckého směřování, které v sobě ale obsahují veškeré charakteristické rysy, kterými se tvorba Eriky Bornové vyznačuje. Je přitom příznačné, že východiskem tvorby je v podstatě klasické figurální sochařství, modifikované ovšem použitím netradičního materiálu pro tvorbu soch, totiž polystyrenu. To společně s měřítkem plastik i jistou obecností zobrazovaných typů vytváří velmi zajímavou alternativu k tvorbě Tomáše Císařovského, ve které figurální motivy jsou dominujícím prvkem.

Tomáši Císařovskému bylo v letošním roce 51. let. A zralost a vyváženost díla byla zřejmě i jedním z kritérií, které rozhodovaly o nejaktuálnějším úkolu, který před malířem stál. Vytvořit rozměrné plátno se zobrazením 14 františkánů, které v roce 1611 ubila pražská lůza. Obraz je trvale umístěn v chrámu Panny Marie Sněžné v Praze, hned naproti plátnu V. V. Reinera. Je to pocta a zároveň projev uznání. Tomáš Císařovský patří dnes už ke klasikům české malby. Velká retrospektiva dosavadního díla, navíc obohacená pracemi jeho ženy, je myslím důstojným ohlédnutím za 25 lety tvorby, které malíř do dnešních dnů urazil.