Ztišeno

Termín: 6. 4. - 5. 6. 2011

Výstavy ve Wannieck Gallery prezentovaly až dosud převážně malířská díla založená na malířském rukopisu, často se silným expresivním nábojem či díla, která jsou skvělou ukázkou klasického malířského řemesla. V menší míře se tu objevovala díla tzv. konceptuální či konceptová, či díla reduktivního charakteru reagující nebo rozvíjející odkaz moderních avangard

Právě díla takto orientovaných umělců tvoří základ naší nadcházející výstavy. S jistou nadsázkou můžeme říci, že působivost uměleckého díla se přesouvá z vystaveného artefaktu více do myšlenkového kontextu toho, co o umění víme a jak o něm přemýšlíme. Jedná se o díla, na jejichž počátku stojí určitý koncept, tedy idea, která potom díla prostupuje a stává se jejich velmi důležitou součástí. To často může vést k redukci výtvarných prostředků, jejich zjednodušení či potlačení. Tomu blízká jsou také díla autorů, kteří navazují či jinak reagují svojí tvorbou na odkaz geometrické abstrakce, konkrétního umění, minimalismu a dalších abstraktních směrů 50.a 60. let minulého století, které modifikují nebo proměňují jejich význam v kontextu dnešní doby. Také u těchto umělců často vidíme souvislost s konceptuálním myšlením, ale už vzdálené tomu kosuthovskému z 60. let minulého století, které usilovalo o maximální dematerializaci umění.

Obecně lze tedy říci, že značná část současného umění je konceptuální ve smyslu existence více či méně na povrch vystupující myšlenkové konstrukce spojující a podmiňující výtvarné dílo jako cyklus a celek. Je přitom celkem lhostejné, jedná-li se o obrazy, fotografie, instalace apod. Tyto tendence v českém výtvarném umění reprezentují umělci jako je J. Šerých, T. Vaňek, J. Nálevka, M. Pěchouček, E. Šimera, M. Škoda, J. Matějů, T. Hlavina, V. Krůček, I. Vosecký a další.

Výstava ale také představí výběr umělců, kteří sice pracují s médiem fotografie, ale jejích práce se často více hodí do kontextu výše zmíněných umělců, než do čistě fotografických výstav klasické fotografie. Důvodem je právě to, že již zmíněný konceptuální základ jejich prací je důležitější než kvality fotografie jako takové. Na výstavě se objeví práce Jasanského a Poláka, M. Othové, A. Kotzmanové, M. Kalhouse, M. Preslové a J. Thýna.

Jako host se na výstavě představuje americká konceptuální umělkyně Morgan O´Hara, která se zabývá zaznamenáváním pohybů lidských rukou při různých činnostech, především však hudebníků na koncertech. Takto vzniklý záznam se stává vlastně „portrétem" zaznamenané osoby, která se charakterem svých pohybů nepřímo odhaluje, pokud jsou to hrající hudebníci, zviditelňují charakter hudebního díla a jejího autora. Vystaven bude cyklus obrazů, kterých O´Hara vytvořila pouze několik, kde tužkový záznam je vybarven černou barvou do tvaru siluety.

Vzhledem k tomu, že v Galerii Na mostě bude zároveň probíhat výstava maďarské umělkyně Dóry Maurer, která je průkopnicí maďarského konceptuálního a geometrického umění od 70. let, získá tím naše výstava další zajímavou souvislost s podobně orientovaným zahraničním uměním. Konceptuální umění je směr, který, ve svém důsledku, má v podstatě svůj vrchol dávno za sebou. Konceptuální, ve smyslu konceptem podmíněné umění v širším slova smyslu, je ale stále přítomné a stále živé.